معاون آمانو وارد تهران شد

سیاست خارجی

ریو واریورانتا معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور پادمان ها به همراه هیاتی از آژانس برای ادامه گفت وگوها در خصوص مسایل فیمابین وارد تهران شد.

معاون امور پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در رأس هیأتی به منظور ادامه گفت وگوها درباره مسائل فیمابین ایران و آژانس وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا، تریو واریورانتا معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها به همراه هیاتی از آژانس برای ادامه گفت‌وگوها در خصوص مسایل فیمابین وارد تهران شد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی این سفر را به منظور گفت وگو درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برشمرد.

مذاکرات هیات آژانس و سازمان انرژی اتمی امروز - سه شنبه- در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می شود.

کد N531872