هیئت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 575 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سیل‌زدگان استان سمنان

دولت

بر این اساس طول دوران مشارکت مدنی وفروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی)و برای واحدهای تعمیری هفت سال است.بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت تسهیلات نیست.

هیات دولت با اختصاص 575 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به سیل زدگان استان سمنان موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 93.5.22 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی با پرداخت پانصدوهفتاد وپنج میلیارد ریال به صورت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به آسیب دیدگان ناشی از سیل دراستان سمنان با کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی وپنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.

بر این اساس طول دوران مشارکت مدنی وفروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی)و برای واحدهای تعمیری هفت سال است.بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت تسهیلات نیست.

بر اساس مصوبه هیات وزیران معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار ومانده مطالبات معوق شامل اصل وسود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند 1 را تضمین وتعهد می نماید که هزینه های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور وبه شبکه بانکی پرداخت می شود. این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ سی وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی 750 واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت دیده ناشی از سیل استان سمنان(به هر واحد مبلغ پنجاه میلیون ریال)در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه کند..

همچنین مبلغ بیست وهفت میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازماتن مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی تاسیسات زیربنایی وسایر بخش های خسارت دیده در اختیار استان سمنان قرار می گیردتا برابر قوانین ومقررات مربوط اقدام شود.

استانداری سمنان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نمایند.

این مصوبه در تاریخ 93.5.27 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N530949