تحلیلگر ترک در گفتگو با مهر:

هدف آمریکا ساقط کردن نظام سوریه است/ واکنش متحدان سوریه در عدم حمله ناتو به این کشور مؤثر است