کاریکاتور/

شبح کشتار و خونریزی پشت درهای ترکیه منتظر ایستاده است