با حضور وزیر دفاع

سامانه راکتی فلق و نخستین خودروی تاکتیکی سنگین کشور رونمایی شد