دیلی تلگرف خبر داد:

نیروهای ویژه ارتش انگلیس به پیشمرگان مشاوره می دهند