افزایش آمار بیکاری در کشورهای حوزه یورو

سیاسی

نتایج آخرین بررسی ها در کشورهای حوزه یورو حاکی از افزایش روند بیکاری در این مناطق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج آماری منتشر شده در ماه آگوست نشان می دهد که رقم بیکاری در کشورهای حوزه یورو ( پول واحد اروپایی) بالغ بر 11/5 درصد است.

نگاه اجمالی به این آمار حاکی از این است که بیش از 18 میلیون نفر بدون شغل و حدود 137 هزار نفر با حداقل میزان دستمزد در این کشورها وجود دارند.

پیش تر آمار بیکاری در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 10/1 درصد تخمین زده شده بود.

بیشترین نرخ بیکاری در یونان با 27 درصد و اسپانیا با 24 درصد گزارش شده است. کمترین میزان بیکاری نیز در اتریش با 4/3 و آلمان با 4/9 درصد اعلام شده است.