نشست بررسی تحولات افغانستان-2:

گزینه احمدزی و عبدالله در قبال طالبان/ کابل باید از تجربیات کشورهای همسایه استفاده کند