سنایی خبر داد: 

از سرگیری پرواز ایران-ایر به مسکو