بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری در گفتگو با مهر:

کاهش قدرت آمریکا جایگاه جهانی اش را تضعیف کرده است