امیرعبدالهیان در گفتگو با مهر:

حملات غیر قانونی آمریکا در سوریه تقویت افراط گرایی در منطقه است

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: حملات غیر قانونی و جنون آمریکا در سوریه نتیجه ای جز تقویت افراط گرایی در منطقه نخواهد داشت.

حسین امیرعبدالهیان معاون معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حملات غیر قانونی آمریکا در سوریه تقویت افراط گرایی در منطقه است.

وی افزود: اگر آمریکا صداقت دارد به جای هدف قرار دادن مراکز نفتی و گاز و زیرساخت های سوریه مانع گردش مالی دلارهای داعش در سیستم مالی و بانکداری شود.

امیر عبدالهیان ادامه داد: تغییر نظام در سوریه با روش تقویت همزمان تروریسم و حملات نظامی نمایشی علیه داعش رویایی است که محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ طرفی نخواهد توانست به جای مردم سوریه تصمیم بگیرد.