گزارش مهر/

رئیس جمهور جدید افغانستان را بیشتر بشناسید