تصاویری از جلوگیری ورود اردوغان به سالن سازمان ملل!

ویدیوی مربوط به تلاش رئیس جمهور ترکیه برای ورود به سالن مجمع عمومی سازمان ملل، بینندگان زیادی داشته است.

تصاویری از جلوگیری ورود اردوغان به سالن سازمان ملل!ویدیوی مربوط به تلاش رئیس جمهور ترکیه برای ورود به سالن مجمع عمومی سازمان ملل، بینندگان زیادی داشته است.

 

 

در این فایل تصویری که از داخل سالن سازمان ملل ضبط شده و تلاش اردوغان و محافظ همراه وی برای ورود به سالن را به تصویر میکشد، یکی از نیروهای امنیتی مستقر در مقابل ورودی سالن، از ورود اردوغان جلوگیری می کند و اصرار محافظ همراه رئیس جمهور ترکیه برای قانع کردن مأمور امنیتی و شناساندن اردوغان به وی، ظاهرا راه به جایی نمی برد و به درگیری جزئی میان آنها منتهی می شود.

52261

کد N522295