تصویر و خبر/

شبکه قطری الجزیره حامی گروه تروریستی داعش معرفی شد