سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

روزنامه شرق مجرم شناخته شد

سیاست داخلی

روزنامه شرق همچنین بابت نشر اكاذیب به قصد اضرار به غیر بابت شكایت آقای كریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اكثریت آرا مجرم شناخته نشد اما در خصوص شكایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نشر كادیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با اكثریت آرا مجرم شناخته شد و ضمنا این روزنامه با اكثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران از مجرم شناخته شدن روزنامه شرق در جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران خبر داد.

علی اكبر كسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: پرونده سه نشریه متن، خورشید و شرق در جلسه امروز هیات منصفه استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره اتهامات نشریه متن اظهار داشت: این نشریه بابت اتهام درج نكردن مدیرمسئول در ضمیمه به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران توهین را یكی دیگر از اتهامات نشریه متن دانست و ادامه داد: این نشریه در این اتهام نیز با اكثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین درباره اتهام نشر اكاذیب به قصد اضرار به غیر با اكثریت آرا متهم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران نشریه متن با اكثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

كسائیان درباره اتهامات روزنامه خورشید تصریح كرد: این روزنامه به دلیل نشر مذكرات غیرعلنی دادگاه با اكثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی درباره اتهامات روزنامه خورشید نیز بیان كرد: مدیرمسئول روزنامه شرق در خصوص اتهام نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل شكایت نماینده مدعی‌العموم بابت درج خبر درباره مركز معتادان شفق با اكثریت آرا مجرم شناخته شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران افزود: روزنامه شرق همچنین بابت نشر اكاذیب به قصد اضرار به غیر بابت شكایت آقای كریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اكثریت آرا مجرم شناخته نشد اما در خصوص شكایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نشر كادیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با اكثریت آرا مجرم شناخته شد و ضمنا این روزنامه با اكثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

کد N520835