گزارشی از نشست شورای حقوق بشر؛

ناکامی غرب به رهبری آمریکا دربرابر قطعنامه جنبش عدم تعهد

سیاست خارجی

04/07/1393 15:39

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صبح امروز شورای حقوق بشر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، با ارائه سخنرانی پیرامون ابعاد مختلف موضوع بویژه نقض موازین بین المللی، حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد بواسطه اعمال اقدام های زورمدارانه یکجانبه، اینگونه اعمال را از جمله موانع عمده اجرای اعلامیه حق توسعه مبتنی بر عدم بهره گیری از اقدام های قهری اقتصادی و اجرای فرامرزی قوانین ملی، دانستند. همچنین برگزاری پنل های هر دو سال یک بار در خصوص موضوع اقدام های زورمدارانه یکجانبه و حقوق بشر و نیز تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر با وظیفه بررسی آثار اقدام های زورمدارانه یکجانبه بر برخورداری از تمامی حقوق بشر وفق مفاد پیش نویس قطعنامه، مورد تأکید واقع شد.

متعاقب معرفی پیش نویس، یک اصلاحیه از سوی آمریکا (با هدف حذف موضوع تعیین گزارشگر ویژه) و نیز یک اصلاحیه از جانب سوئیس به نمایندگی گروهی از کشورها (با هدف حذف موضوع برگزاری پنل های دو سالانه) عمدتاً به بهانه حجم کاری بالای شورای حقوق بشر و هزینه های گزاف مترتب بر تعیین و فعالیت گزارشگر ویژه و نیز برگزاری پنل های مورد بحث، ارائه شد. پس از طرح نظرات برخی کشورهای عضو شورا به جانبداری یا بر علیه اصلاحیه ها، رأی گیری بر روی اصلاحیه ها به درخواست کوبا بعمل آمد. بموجب نتیجه رأی گیری، هر دو اصلاحیه پیشنهادی با 30 رأی منفی، 15 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع شکست خورده، به تصویب نرسید. نهایتاً کلیت قطعنامه به درخواست ایتالیا (به نمایندگی از اتحادیه اروپا) به رأی گذاشته و با 31 رأی مثبت در مقابل 14 رأی منفی و 2 رأی ممتنع به تصویب شورای حقوق بشر رسید.

با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، گروه غرب طی روزهای اخیر تلاش همه جانبه ای را به منظور تعدیل مفاد پیش نویس قطعنامه از طریق ارائه اصلاحیه های مختلف و رایزنی با کشورهای عضو شورا به منظور جلب آراء بعمل آورد. نهایتاً تلاش های مزبور با نمایش همبستگی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ریاست کشورمان و نیز دیگر کشورهای همفکر به جایی نرسید و گروه غرب نه تنها در به شکست کشاندن قطعنامه، بلکه در مورد تعدیل مفاد آن نیز ناکام ماند.

گفتنی است که سازوکارهای مندرج در قطعنامه بویژه انتصاب گزارشگر ویژه و برگزاری پنل با حضور صاحب نظران بین المللی، برای نخستین بار در قطعنامه امسال درج و به تصویب رسید.