سفارت آمریکا در صنعا به حالت نیمه تعطیل درآمد

آفریقا و خاورمیانه

به دنبال ادامه ناامنیها در صنعا سفارت آمریکا در یمن به حالت نیمه تعطیل درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی "خبر" به دنبال ادامه ناآرامیها در  پایتخت یمن، آمریکا از برخی از دیپلماتهای خود در صنعا، خواست که از یمن خارج شده و به آمریکا بازگردند.

در این بیانیه تاکید شده است که فراخواندن برخی از دیپلماتها از یمن امری موقتی است و پس از بازگشت آرامش به صنعا این دیپلماتها به یمن بازخواهند گشت.

شایان ذکر است یمن از بیش از یک ماه پیش تاکنون شاهد اعترضات گسترده مردمی علیه فساد اداری و اقتصادی در این کشور است.

هفته گذشته توافقنامه ای میان انصارالله یمن و ریاست جمهوری این کشور منعقد شد که به موجب آن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری این کشور مکلف شد که ظرف چند روز نخست وزیر جدید را معرفی نماید.

در این توافقنامه همچنین بر کاهش قیمت مشتقات نفتی به عنوان یکی از مطالبات اصلی معترضین تاکید شده است.