ظریف در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر:

برخی کشورها از حقوق بشر به عنوان اعرم فشار علیه سایرین استفاده می کنند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:متاسفانه برخورد دوگانه اى با موضوع بسيارمهم حقوق بشرصورت مى گيرد و نگاه غالب به اين موضوع در ميان برخى ازكشورهاى مدعى، نگاه ابزارى است كه بعنوان اهرم فشار عليه ساير كشورها بكار گرفته مى شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد،وزير امورخارجه كشورمان عصر روز گذشته در حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل با اقاى زيد رعد الحسين ،كميسرعالى حقوق بشر ديدار و گفتگو كرد.

 ظريف در اين ديداربا تاكيد بر اهميت صداقت،استقلال و جديت در پيگيرى مسائل حقوق بشرى اظهار داشت: متاسفانه برخورد دوگانه اى با موضوع بسيارمهم حقوق بشرصورت مى گيرد و نگاه غالب به اين موضوع در ميان برخى ازكشورهاى مدعى، نگاه ابزارى است كه بعنوان اهرم فشار عليه ساير كشورها بكار گرفته مى شود.

وزير امور خارجه كشورمان توجه به فرهنگ ملتها در مسئله حقوق بشر را امرى مهم و اساسى دانست و افزود: وضعيت فعلى حقوق بشردر جهان نگران كننده است و رايزنى و گفتگوهاى سودمند در اين باره مى تواند به ارتقا وضعيت حقوق بشر در جهان كمك کند.

 ظريف با اشاره به حضور چشمگير مردم كشورمان در انتخاباتهاى مختلف در دهه هاى گذشته ، اين روند را در ميان كشورهاى منطقه بى نظير خواند و ناديده گرفتن اين مسئله ازسوى نهاد هاى ذيربط حقوق بشرى را موجب افزايش بدبينى افكار عمومى نسبت به انها دانست.

كميسرعالى حقوق بشر نيز در اين ملاقات ضمن تشريح سياستهاى خود در پيگيرى مسائل مربوط به حقوق بشر در كشورهاى مختلف به پاره اى از نگرانيهاى مطرح در اين حوزه اشاره كرد و افزود: تبادل نظر و استمرار ديدارها مى تواندبه شناخت بيشترو بررسى دقيقتر موضوعات حقوق بشرى و يافتن راه حلهاى مناسب كمك كند.