عضو شورای عالی صلح:

خارجی ها مانع اصلی رسیدن به صلح در افغانستان هستند

آسیا اقیانوسیه

عضو شورای عالی صلح خارجی ها را مانع اصلی رسیدن به صلح در افغانستان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، صدیقه بلخی در کنفرانسی تحت عنوان زمینه سازی برای مشارکت جامعه مدنی و زنان در پروسه صلح تاکید کرد که خارجی ها مانع اصلی برقراری صلح در افغانستان هستند.

صدیقه بلخی بدون اشاره به نام کشوری خاص تاکید کرد که کشورهای منطقه و فرامنطقه مانع تحقق و برقراری صلح در افغانستان شده اند.

بر این اساس اعضای مجمع مشارکت و عدالت، نقش زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح را از زمان تاسیس شورای عالی صلح تاکنون کمرنگ توصیف کرده اند.

اعضای این نهاد با انتقاد از پروسه عالی صلح تاکید کردند که فعالیت اعضای پروسه صلح تاکنون فقط سیاسی بوده و از مسئولین پروسه صلح می خواهند تا یک راهکار مشخص را برای رسیدن به صلح پایدار در کشور ارائه دهد.

صدیقه بلخی نقش زنان و جامعه مدنی را در پروسه صلح ارزنده توصیف کرد و گفت: این شورا یک بخش از جامعه را داراست که در تمام کارها به آنها مشورت می دهد.