کیفرخواست مرتضوی در انتظار گزارش تأمین اجتماعی

سعید مرتضوی

با وجود گذشت نزدیک به یک سال از ارجاع گزارش مجلس از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل به دستگاه قضایی، هنوز دادگاهی برای سعید مرتضوی متهم اصلی این تخلفات و رئیس وقت این سازمان تشکیل نشده است.

ایران نوشت:


با وجود گذشت نزدیک به یک سال از ارجاع گزارش مجلس از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل به دستگاه قضایی، هنوز دادگاهی برای سعید مرتضوی متهم اصلی این تخلفات و رئیس وقت این سازمان تشکیل نشده است. همین موضوع انتقاد نمایندگان را به دنبال داشته است.خبرنگار مااطلاع یافت تنظیم کیفرخواست علیه سعید مرتضوی در انتظار گزارش سازمان تأمین اجتماعی به مقامات قضایی است. حدود دو هفته است که دستگاه قضایی از سازمان تأمین اجتماعی خواسته تا گزارش خود را درباره تخلفات این پرونده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس ارائه نماید تا روند تنظیم کیفرخواست تکمیل شود.بر اساس گزارش مجلس تخلفات گسترده‌ای در دوره ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
کد N514641