آخرین تصاویر از اتاق عملیات نظامی آمریکا در سوریه

تصاویر زیر را پایگاه اطلاع رسانی پنتاگون از عملیات نظامی خود علیه مواضع داعش در سوریه منتشر کرده است.

آخرین تصاویر از اتاق عملیات نظامی آمریکا در سوریهتصاویر زیر را پایگاه اطلاع رسانی پنتاگون از عملیات نظامی خود علیه مواضع داعش در سوریه منتشر کرده است.

 

52261 

کد N514484