عضو مجلس نمايندگان افغانستان:

توافق عبدالله و احمدزی تجربه نوع جديد دموكراسی است

آسیا اقیانوسیه

یکی از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان تاکید کرد که توافق عبدالله و احمدزی تجربه نوع جديد دموكراسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحفيظ منصور عضو مجلس نمايندگان در واکنش به توافق سياسی و تشكيل حكومت وحدت ملی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خبرگزاری جمهور گفت: تشكيل حكومت وحدت ملی بر اساس توافق سياسی دو نامزد تجربه نوع جديد دموكراسی و يك موفقيت بزرگ برای مردم افغانستان است.

منصور با بیان اینکه هيچ كدام از تيم های انتخاباتی به تنهايی قادر به جلب اعتماد جامعه جهانی و تامين امنيت در افغانستان نيستند، افزود: حكومت وحدت ملي به دلیل بحران و جنگ داخلی در افغانستان است. از سوی دیگر حكومت وحدت ملی نیاز به جلب حمايت جامعه جهانی بود و به همين دليل جامعه جهانی در راس آن آمریکا اصرار داشت كه دموكراسی مشاركتی شكل بگيرد.

رمضان بشر دوست ديگر عضو مجلس افغانستان نیز گفت: سیاستمداران افغان اگر در طول تاریخ به فكر قانون و قرآن بودند، كشور ما به اين حالت نمی رسيد. این اولين بار در افغانستان است كه حكومت مبتني بر تقسيم به صورت رسمی ایجاد می شود و رسمیت پیدا می کند.

وی افزود: در افغانستان در حال تجربه یک نوع جديد از دموكراسی هستیم که اين برای نسل جوان، روشن فكرها، سياستمداران و اهل مطبوعات نويد خوب و يك گام بلند است.

رمضان بشر دوست با تاکید بر لزوم امضای موافقتنامه امنيتی با آمریکا گفت: به اشرف غني و عبدالله می گویم که افغانستان بدون كمک جامعه جهانی و بدون امضای پيمان امنيتی شانسی برای دوام و بقای خود ندارد و اين مسئله را هر دو تیم انتخاباتی می دانند و بايد به صورت واضح بيان شود زیرا پيمان با آمریکا وضعيت كنونی افغانستان را بهبود می بخشد.