رقص و پایکوبی افغان ها برای پیروزی اشرف غنی احمدزی

پس از اعلام پیروزی اشرف غنی احمد زی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ، هواداران وی به خیابان ها آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند.

رقص و پایکوبی افغان ها برای پیروزی اشرف غنی احمدزیپس از اعلام پیروزی اشرف غنی احمد زی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ، هواداران وی به خیابان ها آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند.

 

 

 

 

منبع: رویترز

49261

کد N512283