نخستین اظهار نظر رسمی پس از دیدار ظریف و کری

کد N511313