عضو شورای ایرانی- آمریکایی در گفتگو با مهر:

دعوت نکردن ایران به پاریس اشتباه بود/در موضوع غنی سازی دستیابی به توافق تاریخی امکان پذیر است