با حكم آیت الله آملی لاریجانی؛

رئیس كل دادگستری استان کرمان منصوب شد

سیاست داخلی

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

طی حكمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، یدالله موحد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان به عنوان رئیس كل جدید دادگستری استان کرمان منصوب شد.
به گزارش ایلنا، متن حكم رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب آقای یدالله موحد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان
به موجب این حكم به سمت "رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس كل دادگستری استان کرمان" منصوب می شوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
این گزارش حاکی است با حکم رئیس قوه قضاییه علی توکلی زاده رئیس کل پیشین دادگستری کل استان کرمان به سمت رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی یک کرمان منصوب شد.

کد N510199