وزیر خارجه الجزایر:

در لیبی دخالت نظامی نمی کنیم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه الجزایر از عدم دخالت نظامی در همسایه شرقی خود لیبی خبر داد و از طرفهای درگیر خواست که برای حل بحران کنونی به گفتگو روی آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رمطان العمامره وزیر خارجه الجزایر تاکید کرد: الجزایر قصد دخالت نظامی در لیبی همسایه شرقی خود را ندارد زیرا حوادث لیبی موضوعی داخلی است که به خود لیبیایی ها مربوط می شود.

وی افزود: لیبیایی ها می توانند از طریق گفتگو بحران کشورشان را حل کنند. طرفهای درگیر در لیبی باید به گفتگو برای پایان دادن به بحران کنونی بپردازند.

وزیر خارجه الجزایر از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگو کنندگان لیبیایی خبر داد و افزود: موضع الجزایر از ابتدای بحران بر اساس توازن بوده است و به طور یکسان با همه گروهها تعامل داشته است و این به میانجی گری ها کمک می کند.