امیر شهرام در گفتگو تفضیلی با مهر:

مراکز هسته ای و حساس خطوط قرمز ماست