بر اساس گزارش روز آمد مدیرکل آژانس؛

ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا و آژانس بر آن نظارت کامل داشته است

سیاست خارجی

گزارش روز آمد مدیرکل آژانس در خصوص اجرای کامل اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن امروز منتشر شد که طبق آن ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا و آژانس بر آن نظارت کامل داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، گزارش روز آمد مدیرکل آژانس در خصوص اجرای کامل اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن امروز منتشر شد.

بر این اساس طبق گزارش آژانس  ، ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا و آژانس بر آن نظارت کامل داشته است.

ترجمه کامل گزارش به زودی منتشر می شود.