در پی تخریب بافت تاریخی به‌نام طرح توسعه حرم شاه‌چراغ

سازمان میراث فرهنگی از مقامات شیراز شکایت کرد

کد N507997