دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی

از گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص روغن پالم تا بررسی وضعیت دریاچه‌ها و احیای تالاب‌های کشور

مجلس

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشننبه و سه شنبه و چهارشنبه، هفته آینده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه 30 شهریور ماه و سه شنبه و چهارشنبه، اول و دوم مهرماه 93 اعلام شد.


ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)


گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد: طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح قانونی) (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 5/6/1393 به تصویب رسید)


گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (اعاده‌شده‌ از شورای‌محترم‌نگهبان)


گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(اعاده‌شده‌ از شورای‌محترم‌نگهبان)


گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/8/1391 به تصویب رسید)


گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش دور دوم کمیسیون انرژی در مورد: طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است). (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح بند(ز) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد: لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث(در اجرای ماده  146 آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)


موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
 1- گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 مجلس شورای اسلامی (از تاریخ 28/9/1389 تا 29/12/1392)(در اجرای ماده 105 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1180)
2- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد اظهارات وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیر و ماست پرچرب و روغن پالم(در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 1181)


انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها
انتخاب یک نفر از کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آب(موضوع ماده10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379با الحاقات و اصلاحات بعدی) 


انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌ به ‌عنوان ناظر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/1383)


انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری(موضوع ماده114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)


انتخاب ‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران(موضوع ماده(6) قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب21/9/1387)

انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی(موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی)


انتخاب دو نفر از نماینده کمیسیون های اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت عالی گزیش(موضوع ماده4 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374).