میزان جریمه نقدی آلوده کردن دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی با مواد نفتی تعیین شد

دولت

هیات دولت میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین کرد.

هیات دولت میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه16 شهریورماه 1393 به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و به استناد ماده (22) قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی- مصوب 1389- تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

1- جزای نقدی مسوولان نفتکش،سکو،تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند. (حداقل55 میلیون ریال و حداکثر 210میلیون ریال)

2- جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی(حداقل 43 میلیون ریال و 10 میلیارد ریال)

3- جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی(حداقل 22 میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد و 120 میلیون ریال)

4- جزای نقدی مسئولان نفتکش،کشتی،شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.(حداقل 43 میلیون ریال و حداکثر 10 میلیارد ریال)

5- جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود،اجراء ننمایند.(حداقل 53 میلیون ریال و حداکثر 106 میلیون ریال)

6- جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.(حداقل 5میلیون ریال و حداکثر 45 میلیون ریال)

کد N506306