نوبخت در پاسخ به مهر:

روحانی به نیویورک می رود

مجمع عمومی سازمان ملل

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: رئیس جمهور جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود.نوبخت ادامه داد: سفر رئیس جمهور قطعی شده است اما جزئیات آنرا در نشست خبری دیگری مطرح خواهیم کرد.