تصاویری از پیشروی ارتش عراق به سمت مواضع داعش

به گفتۀ شاهدان محلی، ارتش عراق با حمایت قبایل سنی پیشرویهای خوبی در روستای الضلوعیه داشته و در حال حاضر نیز در حال پیشرفت به سمت مواضع داعش است.

تصاویری از پیشروی ارتش عراق به سمت مواضع داعشبه گفتۀ شاهدان محلی، ارتش عراق با حمایت قبایل سنی پیشرویهای خوبی در روستای الضلوعیه داشته و در حال حاضر نیز در حال پیشرفت به سمت مواضع داعش است.

 

 

 

منبع: لوموند

5252

کد N505745