محبیان:رقبا بدنبال تفرقه اصولگرایان هستند/تضعیف اصولگرایان باعث فشاراصلاح طلبان تندرو به دولت می شود

امیر محبیان به روزنامه آرمان گفت:

اصولگرايي حتما احتياج دارد تا به سوي همگرايي پيش رود، تاكيد بر همگرايي به اين دليل است كه اتحاد كمي دور از دسترس است، اگر با وجود و ظهور جريانات تندرو همگرايي هم دشوار شد بايد توافقاتي مبني بر عدم تنازع پديد‌آيد.

نبايد فراموش كنيم كه رقباي اصولگرايي مترصد اختلاف اصولگرايان هستند، اگر كوتاهي شود چه بسا اصولگرايان و حتي كشور هزينه‌هاي سنگين دهد ضمن آنكه ضعف اصولگرايان فرصت اعمال فشار اصلاح‌طلبان تندرو به دولت را فرآهم مي‌كند و بعيد نيست دولت را از تعادل خارج كند.
[span]17302

کد N505589