تشكیل جلسه شورای عالی اداری به ریاست جهانگیری

دولت

عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اقدامات انجام شده دو ماه اخیر در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری ارائه كرد.

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه كه وزرای دادگستری، تعاون كار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشكی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداران تهران و زنجان نیز حضور داشتند، عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اقدامات انجام شده دو ماه اخیر در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری ارائه كرد.
تصویب پیش نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی دولت، ابلاغ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و چاپ و انتشار آن، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در نظام اداری به کلیه دستگاه های اجرایی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعیین بازرسان وزرا و روسای دستگاه های اجرایی برای نظارت بر اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (کنترل مفاسد اداری) و برگزاری جشنواره شهید رجایی پس از ۷ سال از جمله اقدامات انجام شده ظرف ۲ ماه گذشته بود كه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تشریح جزئیات آن پرداخت.
بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی نیز بخشی از زمان این جلسه را به خود اختصاص داد و موادی از پیشنهادات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید.
بر اساس این دستورالعمل دستگاه های اجرایی مكلفند سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفكیك دو بخش ستادی و عملیاتی تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند.
بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتكالیف قانونی دستگاه؛ برآورد نیاز و تقاضای (كمی و كیفی) دستگاه به نیروی انسانی؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی(وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی(تعادل، مازاد و یا كمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.

کد N504231