با تصویب هیت دولت؛

دو نفر به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اضافه شد

دولت

هیئت وزیران با اضافه شدن رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف به ترکیب اعضا شورا عالی توسعه صادرات غیر نفتی موافقت کرد.

رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف به ترکیب اعضا شورا عالی توسعه صادرات غیر نفتی اضافه شدند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران با اضافه شدن رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف به ترکیب اعضا شورا عالی توسعه صادرات غیر نفتی موافقت کرد.

هیئت وزیران در جلسه 93.6.16 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف به ترکیب اعضا شورا عالی توسعه صادرات غیر نفتی موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 44655/ت50738 ه مورخ 93.4.24 اضافه شوند.

این مصوبه در تاریخ 93.6.20 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

کد N503893