گفتگوی مهر با جان اسپوزیتو:

شکست داعش نیازمند برنامه های کوتاه و بلند مدت است/استفاده دوگانه افراطیون از دین