گزارش خبری/

چرایی اخراج برخی رهبران اخوان المسلمین توسط قطر/ مقصد بعدی "اخوان"