با حكم آیت الله آملی لاریجانی؛

رییس كل دادگستری استان كرمانشاه منصوب شد

سیاست داخلی

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

طی حكمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، "محمد رضا عدالتخواه" رییس پیشین شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان مركزی به عنوان رییس كل جدید دادگستری كرمانشاه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، متن حكم رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رضا عدالتخواه
رییس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان مركزی
به موجب این حكم به سمت" رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رییس كل دادگستری استان كرمانشاه "منصوب می شوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.
صادق آملی لاریجانی
رییس قوه قضاییه

کد N500451