امامعلی رحمان در دیدار با کرزای:

ایجاد دولت وحدت ملی برای ثبات افغانستان ضروری است

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری تاجیکستان ایجاد دولت وحدت ملی را برای حفظ و صلح و ثبات در افغانستان ضروری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش داد که حامد کرزای و امامعلی رحمان روسای جمهور افغانستان و تاجیکستان درباره گسترش همکاریها میان کابل –دوشنبه در شهر دوشنبه گفتگو کردند.

رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست اظهار داشت که ایجاد یک دولت وحدت ملی به منظور حفظ و صلح و ثبات در افغانستان ضروری است.

روسای جمهور دو کشور همچنین درباره اجرای برنامه های مشترک، تقویت پتانسیل های حمل و نقل و همکاریهای دوجانبه در زمینه انرژی، حفظ صلح و ثبات در مرز های کشور و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح گفتگو کردند.