دی میستورا : تروریسم به یک نگرانی جهانی وعمومی تبدیل شده است

سوریه,دی میستورا

تهران - ایرنا - نماینده جدید سازمان ملل درامور سوریه گفت : تهدید های تروریستی به یک نگرانی وترس عمومی تبدیل شده است ومبارزه با تروریست اولویت ما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه ˈساناˈ دی میستورا روزپنجشنبه پس از دیدار با رییس جمهوری ووزیر امور خارجه سوریه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: مبارزه با تروریسم بدون سرعت بخشیدن به روند سیاسی که باعث بهبود وضعیت امنیتی وتحول دراوضاع خانواده های سوری شود امکان پذیر نیست.

وی با تاکید براینکه ازنتایج تلاش های کوفی عنان واخضر ابراهیمی نیز استفاده خواهد شد، اضافه کرد: با توجه به گسترش خطر تروریسم وگروه های تروریستی ، تلاش سوری ها برای یافتن یک راه حل سیاسی ضروری است.

دی میستورا تصریح کرد : مبارزه با تروریسم یک امر ضروری است و جامعه جهانی نیز گام دراین مسیر گذاشته است.

نماینده جدید سازمان ملل درامور سوریه افزود : مبارزه با تروریسم نیازمند یک عملیات کامل وگسترده است وشامل اقدامات امنیتی شدیدتر وروند سیاسی فراگیری است که بتواند تروریست ها را از سایر شهروندان جدا کند.

دی میستورا گفت: دیدارهای موفقی در دمشق داشتم و دیدار با رییس جمهوری سوریه طولانی ومفید بود وسازمان ملل برای کمک به حکومت سوریه و شهروندان برای کاهش خشونت ها تلاش خواهد کرد.

وی اضافه کرد: پس از پایان دیدارها دردمشق به برخی از کشورهای منطقه سفر می کنم وسپس گزارش خود را از نظرات وپیشنهادهایی که ازداخل سوریه و منطقه جمع آوری می کنم به جمعیت عمومی سازمان ملل وشخص دبیرکل ارایه می کنم.

خاورم**632**1859
کد N497453