• ۷بازدید

صربستان تمرین نظامی برای شرکت در ماموریت های چند ملیتی را آغاز کرد

وبگردی