دولت اوکراین از گسترش کنترل جدایی طلبان در مناطق شرقی آن کشورخبر داد

سخنگوی ارتش اوکراین,گسترش کنترل جدایی طلبان

تهران – ایرنا – خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه به نقل از سخنگوی ارتش اوکراین گزارش داد: نفوذ و کنترل جدایی طلبان در مناطق شرقی این کشور گسترش یافت.

براساس این گزارش 'آندری لیسنکو' سخنگوی ارتش اوکراین روزپنج شنبه برای نخستین بار اذعان کرد که جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل خودرا برمرزشرقی این کشور با روسیه تا دریای آزوف گسترش داده اند.

وی دریک کنفرانس خبری درکی یف گفت که این بخش از مرز اکنون تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد.

رسانام**1378**1859
کد N497237