عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با مهر:

نباید از حادثه 11 سپتامبر و حوادث مشابه تعجب کرد/ خشونت ساختاری چگونه از بین می رود