روزنامه اعتماد: مسجدجامعی به جای تهرانگردی باید به فکر ساماندهی همفکرانش باشد

روزنامه اعتماد نوشت:

تجربه نشان داده است كه وقتي اصلاح‌طلبان در موضع رياست بر نهادها قرار مي‌گيرند آنقدر فشار هاي سياسي و رسانه يي بر آنها وارد مي شود و حاشيه به آنها تحميل مي‌كنند كه عملا كارايي آنها را متاثر و دايره حركت آنها را محدود مي‌كنند. رياست شوراي شهر تهران هم از قاعده اين تجربه كلي جدا نيست پس شايد همان بهتر كه چانه‌زني با ديگر نهادهاي درگير با مسائل شهري به اصولگرايان سپرده شود و اصلاح‌طلبان به عنوان يك بدنه قوي و كارا در شوراي شهر بروز و ظهور پيدا كند و براي پايتختي كه نمونه نوعي يك كشور است، برنامه بريزند و امور آن را اصلاح و ترميم كنند.

‌اي كاش آقاي مسجدجامعي به عنوان سياست‌ورزي كاركشته به جاي پژوهش و تهرانگردي به ساماندهي همفكران خود در شورا بينديشد تا به عنوان فراكسيوني قوي امور شورا را سامان دهند، نقش سياسي آنها را كمتر كنند، نقش اجتماعي آن را بيفزايند و شورا را دوباره شوراي شهر كنند تا ديگر نسبت شوراي شهرداري به اين نهاد داده نشود.

 

1717

کد N496527