• ۴بازدید
با هدف بررسی نقش گفت وگوی ادیان و تمدن ها

کنفرانس«جوامع مهاجم و جوامع مرکب درگذر تاریخ،الگوی لبنانی» با حضور ایران برگزار شد

وبگردی