یکی دیگر از علمای دینی پاکستان ترور شد

کد N495786