رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم کمتر از حد انتظار

کد N495505