روسیه جدیدترین زیردریایی اتمی خود را آزمایش می کند

کد N493259